OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁKUPNÍ ŘÁD

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky a nákupní řád (dále jen „OPD“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností VIN Design s.r.o., jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) a platí pro nákup zboží v obchodě prodávajícího na základě objednávky kupujícího. OPD blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje OPD. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán OPD a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena, s výjimkou dále uvedenou, závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Z kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 2. Předmětem koupě z kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.vazda.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. V případě uzavírání smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran se za závazné považuje potvrzení telefonické, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

 2. V cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo odložit účinnost kupní smlouvy na úhradu finanční zálohy kupujícím ve stanovené lhůtě.

 3. Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání. Smlouva může být uzavřena v češtině, po individuální domluvě i v jiných jazycích.

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

 2. Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

V. CENA A PLATBA

 1. Ceny za předmět koupě uvedené na webových stránkách www.vazda.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 3. Způsob platby:

  • dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)

  • převodem na účet prodávajícího

  • platbou v hotovosti v prodejně prodejce

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Místem plnění je prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti nebo kupujícímu. Součástí dodávky není instalace předmětu koupě. Dopravu na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce kupujícího zajišťuje, pokud není dohodnuto jinak, prodávající. Pokud není stanoveno, že je doprava zdarma, hradí kupující poštovné a dopravné. Okamžikem předání zboží kupujícímu (či jeho zástupci nebo dopravci) v prodejně prodávajícího nebo dopravci nabývá kupující vlastnictví ke zboží.

 2. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci či kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak, hned následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Dodací lhůty činí max. 8 týdnů od data objednávky. Konkrétní dodací lhůty jsou upřesněny při potvrzení závazné objednáky.

 3. Kupující je povinen zboží od prodávajícího nebo přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.

VII. ZÁRUKA

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím (tj. dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu).

 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

 3. Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší společnosti na adrese: VIN Design s.r.o., Chlumova 222/26, 130 00 Praha 3, tel.: 736 754 402, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., otevřeno po - pá 12-18 h.

 4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní společností.

 5. K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod.

 6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

 7. Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví zákon (tj. v případě, že je kupující podnikatelem obchodní zákoník, v ostatních případech občanský zákoník) nebo kupní smlouva.

 2. Podle občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem (tj. nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. za pomoci prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 3. Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 2 OPD od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 4. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v případě dle odst. 2 OPD, musí dodržet následující podmínky:

  • kontaktovat prodejce s tím, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu či adresou pro vrácení peněz

  • zboží, které kupující převzal, musí být doručeno zpět prodejci za následujících podmínek:

   • musí byt v původním nepoškozeném obalu

   • nesmí být použité

   • musí být nepoškozené

   • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

   • kopií dokladu o koupi

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající kupujícímu peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 5. Obdobně jako v odst. 4 OPD musí být postupováno i dalších případech odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. OPD platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 2. Nedílnou součástí OPD je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

 3. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje OPD ve znění platném v den odeslání objednávky i to, že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

 4. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují OPD, občanským zákoníkem 89/2012 Sb.. Je-li smluvní stranou kupující- podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují OPD, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Platnost od 1. 1. 2014.